Inloop verbreding A2

Uit LIMBURGS DAGBLAD  van 24 januari 2017.

Klik op de text om hem te vergroten.

Geplaatst in Krantenberichten, Verbreding A2 | Een reactie plaatsen

College baant pad expansie Nedcar.

Uit Limburgs Dagblad d.d. 20 januari 2017.

Klik op de text om hem te vergroten.

Geplaatst in Krantenberichten, Nieuws | Een reactie plaatsen

Houtem….. Vreuger, een succes!!

Uit Born Aktueel  het Kerstnummer 2016.

Klik op het artikel om het te vergroten.

Geplaatst in Krantenberichten, Nieuws | Een reactie plaatsen

Grote plannen in een klein gebied

Uit het Limburgs Dagblad van 23 november 2016.

Geplaatst in Krantenberichten, Nieuws, Verbreding A2 | Een reactie plaatsen

Provincie wil regie over aansluiting Nedcar op het spoor

Uit Het Limburgs dagblad van 26 november 2016

provincie-wil-regie-over-aansluiting-nedcar-op-het-spoor-ld-26-11-2016

 

Geplaatst in Krantenberichten, Nieuws | Een reactie plaatsen

Sluiting Milieupark Born

Op 19 september 2016 zonden de gezamenlijke Buurtplatforms van stadsdeel 1 de volgende brief naar de Gemeente:

Aan:   College van B&W  Gemeente Sittard Geleen

 19 september 2016

CC:         Partijvoorzitters

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Namens de gezamenlijke en onderstaande dorpsplatforms/wijkraden van stadsdeel 1 pleiten wij, middels dit schrijven, voor toekomstig behoud van het milieupark in Born!

Uit diverse betrouwbare bronnen hebben wij vernomen dat de Gemeente Sittard-Geleen voornemens is om 1 van de 3 huidige milieuparken in de gemeente te sluiten. De kans is reëel dat het milieupark in Born met sluiting wordt bedreigd.  Het park is redelijk verouderd en er is nog geen weegbrug voorhanden.  Het vergt dus enige investering om het park weer up to date maken. Wij begrijpen dat daar hoge kosten mee gemoeid zijn  maar vinden deze investering zeer zeker de moeite waard.

Stadsdeel 1 heeft de afgelopen jaren reeds vele voorzieningen zien verdwijnen richting de                          2 stedelijke kernen Sittard en Geleen. Sluiting van het milieupark in Born maakt de huidige “ongelijkheid” qua voorzieningen alleen nog maar groter.

De dorpen en kernen, die onderdeel zijn van stadsdeel 1, bestaan voor een groot deel uit landelijk gebied. Privé-groen is hier veel gebruikelijker en omvangrijker dan in de overige stadsdelen. Mede hierdoor maken de inwoners van stadsdeel 1 veelvuldiger gebruik van het milieupark dan een doorsnee, meer stadse, inwoner.

Wij maken ons ernstig zorgen over toename van zwerfvuil in- en rond onze kernen wanneer men niet meer in redelijke nabijheid terecht kan om dit afval op de juiste wijze te lozen.

Al  met al voorzien wij dat er binnen onze kernen geen enkel draagvlak is voor sluiting van het milieupark in Born. Onze inwoners zullen zich daartegen dan ook stevig gaan verzetten is onze verwachting.

Wij verzoeken u bovenstaande beweegredenen serieus mee te wegen alvorens u tot besluitvorming over gaat. Gezien het belang voor het stadsdeel 1 blijven wij graag op de hoogte van – en betrokken  bij-  de voortgang in dezen.

Vanzelfsprekend zijn wij gaarne bereid tot een nadere toelichting en gesprek.

In afwachting van uw verder besluit,  vriendelijke groeten,

  • Dorpsplatform Buchten
  • Wijkraad Born West
  • Dorpsplatform Einighausen
  • Dorpsplatform Guttecoven
  • Dorpsraad Grevenbicht- Schipperskerk en Papenhoven
  • Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof
  • Buurtplatform Holtum
  • Dorpsplatform Limbricht
  • Dorsplatform Obbicht

Inmiddels is er een antwoord op deze brief gekomen zie onderstaande brief van de Gemeente d.d. 8 november 2016:

Gemeente
Sittard-Geleen
Aan de wijkraden en
dorpsplatforms van Stadsdeel 1
Cluster Ruimtelijke projecten en beheer
Uw brief van 19 september 2016
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Behandeld door R. Melissen
Telefoon 14046
Onderwerp Milieupark Born
Sittard-Geleen, 8 november 2016
Geachte vertegenwoordigers van de dorpsplatforms en de wijkraden uit Stadsdeel 1,
U heeft uw zorgen en overwegingen over het mogelijk verdwijnen van het huidige
milieupark Bom gezamenlijk in een brief met ons gedeeld. Hieronder gaan wij in op een
aantal punten uit uw brief.
In tegenstelling tot wat u in uw brief impliceert, speelt er absoluut geen geheime
discussie rondom de milieuparken in Sittard-Geleen. De gemeente communiceert open
en transparant over het afvalbeleid en onze ambities voor de toekomst hierin. Zo valt in
het coalitieakkoord van 30 april 2014 te lezen dat wij ervoor kiezen om een nieuw
milieupark te realiseren voor de stadsdelen Bom en Sittard gezamenlijk. Het is nog niet
bekend waar dit nieuwe milieupark wordt gerealiseerd.
Betere scheiding
In het regionale Afvalplan voor de hele Westelijke Mijnstreek (oktober 2015) is samen
bepaald dat we er voor gaan zorgen dat er minder afval in de grijze bak komt en afval
dus beter gescheiden moet kunnen worden. Dit alles om te zorgen dat in 2020 per
inwoner nog maar 100 kilo restafval in de grijze bak terechtkomt. Dat betekent voor onze
gemeente dat de voorzieningen waar u uw afval naar toe kunt brengen, de milieuparken
en inzamelvoorzieningen in de wijk (bijv. voor glas en textiel), moeten worden verbeterd.
Niet toekomstbestendig
In de commissievergadering Decentralisaties, Inkomensondersteuning, Wijkgericht
Werken en Zorg en Welzijn (DIWZ) van juni 2016 is gesproken over de uitwerkingen van
deze doelen. De documenten en presentaties hiervan zijn openbaar en te vinden op
onze gemeentelijke website. Uit de presentatie kunt u concluderen dat de huidige
milieuparken, en dus ook milieupark Bom, zeker gewaardeerd worden door de
gebruikers, maar dat de parken niet ‘toekomstbestendig’ zijn. Zowel op het gebied van
wet- en regelgeving als op het gebied van efficiency en klantvriendelijk gebruik.
Postadres: Postbus 18, 6130 AA Sittard-Geleen ffi 14 046 (vanuit buitenland +31 46 477 77 77 | www.sittard-geleen.nl
Goede bereikbaarheid
De huidige milieuparken in zowel Bom als Sittard voldoen dus niet meer aan de huidige
eisen en tijdsgeest. Daarom wordt gezocht naar een locatie voor één nieuw park dat
vanuit beide gebieden makkelijk bereikbaar is. Dat betekent dat Sittard-Geleen in de
toekomst over twee centrale milieuparken beschikt. Het bestaande milieupark in Geleen
is ook goed bereikbaar voor de inwoners van Einighausen, Limbricht en Guttecoven en
het nieuwe park zal goed bereikbaar zijn voor Bom en de overige kleine kernen uit
Stadsdeel 1.
Wijkbrengvoorzieningen
De gemeente wil het inwoners makkelijker maken om afval te scheiden. Vandaar dat
aan de gemeenteraad een voorstel wordt gedaan om, naast de twee centrale
milieuparken, zogenaamde wijkbrengvoorzieningen te realiseren. Een
wijkbrengvoorziening is een cluster van verschillende containers, ondergronds en in de
wijk op loopafstand, waar gemakkelijk papier, glas, textiel en plastic naar toe gebracht
kan worden. De plekken voor de wijkbrengvoorzieningen zullen samen met de bewoners
gekozen worden.
Afhankelijk van de locatie van het nieuwe milieupark voor Bom en Sittard, wordt op
verzoek van de commissie DIWZ bekeken of in bepaalde periodes in het jaar een extra
‘minipark’ in Stadsdeel 1 kan worden opgezet voor het brengen van groenafval. Dit als
aanvulling op het viermaal per jaar gratis huis-aan-huis inzamelen van snoeiafval en het
gratis aanbieden van groenafval en snoeiafval bij de milieuparken. Er zou daarmee geen
enkele aanleiding zijn om groenafval als zwerfvuil te dumpen.
Tot slot
Onze gemeente wil voorzieningen en milieuparken aanbieden op locaties die voor
iedereen goed bereikbaar, betaalbaar en toegankelijk zijn. Op die manier wordt het voor
inwoners makkelijker om het afval gescheiden aan te bieden en kunnen we samen het
aantal kilo’s restafval proberen te verminderen.
Hoogachtend,
Postadres: Postbus 18, 6130 AA Sittard-Geleen S 14 046 (vanuit buitenland +31 46 477 77 77 | www.sittard-geleen.nl

Reacties  op bovenstaand artikel zijn welkom op onderstaand scherm

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Opening Park D’n Dreesj

Uit Born Aktueel no 1495 d.d. 5 november 2016

 

Klik op het artikel om het te vergroten

opening-park-holtum

Geplaatst in Krantenberichten, Nieuws, Park "D'n Dreesj" Kern met Pit | Een reactie plaatsen

Roep om alternatief vervoer

Limburgs Dagblad Zaterdag 29 oktober 2016

Klik op het artikel om het te vergroten.

roep-om-alternatief-vervoer

Geplaatst in Krantenberichten, Nieuws | Een reactie plaatsen

En dit is nummer 22

LIMBURGS DAGBLAD D.D. 26 OKTvdl-nedcar-en-dit-is-nr-22-geschiedenisOBER 2016

Klik op het artikel om het te vergroten

 

 

 

 

 

Geplaatst in Krantenberichten, Nieuws | Een reactie plaatsen

Straks ook tractoren door tunneltje bij Graetheide

UIT LIMBURGS DAGBLAD D.D. 26 oktober 2016

Klik op het bericht om het te vergroten.

verbreding-a2-straks-ook-tractoren-door-tunneltje-bij-graatheide

Geplaatst in Krantenberichten, Verbreding A2 | Een reactie plaatsen